سلامی دیگر

سلام یگانه معبودم در یگانگی پروردگارم بندگی کردن تعبد است و به شکر اندرش مزید امتنان خواهد بود. عاشق تو بودن بهترین است و لحظه حضور عاشقانه ترینها . در این پهنه هستی تو تنها یار و یاور من هستی. مهرت را می ستایم و اکنون را پرستش می کنم. اکنونی که با تو هستم […]

سلامی دیگر بیشتر بخوانید »